Vizaun, Misaun no Valor

Visaun, Misaun no Valor AIFAESA.IP

Hametin realizasaun ba atividade kontrolu, kualidade jeneru aihan nian, kondisaun transporte nian, kondisaun hijiene ba fatin produsaun no komersializasaun nian, no mos ba estabelesimentu sira ne’ebé destinadu ba utilizasaun públiku. Asume responsabilidade hodi hamenus, halakon ka prevene risku ba saúde públika.
Tau matan hodi konkretiza exersísiu atividade ekonómika iha setór aihan nian no laos aihan hodi kontrola ba matéria metrologia no padronizasaun liu husi atividade inspesaun no fiskalizasaun ba kumprimentu lei kona ba matéria refere.